Informacije o bazi

Nazad na bazu
Nazad na bazu

1. Koje informacije ćete naći u bazi Medijski eksperti u Srbiji?

Ovo je baza podataka u kojoj se nalaze informacije o medijskim ekspertima u Srbiji, koji su kao članovi komisija, ocenjivali projekte na javnim konkursima za sufinansiranje medijskog sadržaja u javnom interesu.

Podaci se odnose na medijske konkurse, koji su sprovedeni u toku tri i po godine (2015-2017 i prva polovina 2018. godine zaključno sa konkursima koji su raspisani do 30.06.) u 170 lokalnih samouprava na teritoriji Srbije (bez Kosova).

Ovo je jedinstvena baza podataka u kojoj možete naći profesionalne biografije medijskih stručnjaka,  kao i informacije koliko puta su određeni pojedinci bili članovi komisija i koja medijska udruženja su imala najviše članova u komisijama, koje su dodeljivale novac medijima.

Kako su prikupljeni podaci?

Podaci su prikupljeni upućivanjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na adrese 170 lokalnih samouprava u januaru 2018. godine i pregledom zvaničnih veb prezentacija opština i gradova.

Zahtevom su tražene sledeće informacije:

  • sva Rešenja o imenovanju stručnih komisija za ocenjivanje i izbor medijskih projekata sufinansiranih putem Javnih konkursa za proizvodnju medijskog sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji su raspisani i sprovedeni u 2015, 2016 i 2017. godini.
  • Radne biografije članova svih stručnih komsija, koje su ocenjivale i izabrale medijske projekte u oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu.
  • Predlagače svakog pojedinačnog člana komisije za ocenjivanje i izbor medijskih projekata u oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu.
  • Kriterijume na osnovu kojih su birani članovi stručnih komisijaza ocenjivanje medijskih projekata u oblasti javnog informisanja za 2015, 2016 i 2017. godinu.

Na zahtev su odgovorile sve lokalne samouprave.

2. Zašto je ova tema važna?

Javni konkursi za sufinansiranje medijskog sadržaja su najvažniji mehanizam finansiranja medija, posebno onih na lokalu. Procena je da se na ovaj način godišnje potroši oko 2 milijarde dinara javnog novca u medijskom sektoru. Komisije su ključna karika u konkursnom procesu, jer daju predloge i ocene projektata, koji mediji podnose, a na osnovu kojih lokalne samouprave kasnije dodeljuju novac.

Ova baza, na jednom mestu sistematizuje infomacije o članovima komisija, njihovim profesionalnim biografijama i predlagačima.

Baza „Medijski eksperti u Srbiji“ doprinosi većoj transparentnosti rada Komisija i većoj kontroli procesa konkursnog sufinansiranja medija.

3. Kako funkcionišu konkursne komisije?

Konkursne komisije rade na osnovu Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju, koje je usvojilo Ministarstvo kulture i informisanja.

U ovom Pravilniku, članovima 19-23, propisane su dužnosti prava i obaveze članova komisije.

Prema Pravilniku, komisija treba da se sastoji od medijskih stručnjaka, koje na osnovu javnog poziva bira rukovodilac u opštini/gradu. Komisija ocenjuje projekte na osnovu kriterijuma iz Pravilnika i dužna je da za svaki projekat da obrazloženje (bilo da je projekt prihvaćen ili ne). Članovi komisije ne smeju biti u sukobu interesa ili obavljati javnu funkciju. Članove komisija predlažu medijska i novinarska udruženja, koja postoje najmanje tri godine u trenutku raspisivanja konkursa, a medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisijama mogu se prijaviti samostalno. O radu komisija vodi se zapisnik, koji bi trebalo da bude javni dokument. Na osnovu obrazloženja komisije, rukovodioci lokalnih samouprava prave Rešenje o raspodeli sredstava i daju novac medijskim kućama, koje su imale uspešne projekte.

4. Koji su najveći problemi u radu Komisija?

Kako Pravilnik ne propisuje detaljnije kriterijume za izbor članova Komisija, njihovo imenovanje se vrši na osnovu diskrecionih odluka rukovodilaca lokalnih samouprava.

Upravo ovakva vrsta odlučivanja otvara vrata korupciji i zloupotrebi procesa.

Stručna javnost i novinarska udruženja su javno upozoravali na neprofesionalne i neetičke odluke Komisija, koje su doprinele podeli novaca u suprotnosti sa Pravilnikom i zakonom.

Tako, na primer, Bela knjiga konkursnog finansiranja, koju je izdala koalicija medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal Press) navodi da „Izbor predstavnika nereprezentativnih udruženja u stručne komisije od strane lokalne samouprave najčešće je signal za moguće neregularnosti i nepravilnosti, a po pravilu ga prati netransparentnost procesa… Za pojedine članove komisije može se reći da su bili u sukobu interesa, što je problem koji se mora sistemski i precizno razrešavati“.

Proces kompromituju i sama medijska udruženja i organizacije, koja predlažu članove komisije.

Pravilnikom je predviđeno da medijska udruženja treba da postoje minimum tri godine, ali nijedan drugi kriterijum kojim bi se ocenjivala njihova relevantnost, reprezentativnost (kroz broj članova, javnost rada i sl.) ili stručnost nije definisan.

5. Ko je kreator baze?

Baza „Medijski eksperti u Srbiji“ je nastala u okviru projekta „Kaži-traži, šta te zanima“, koji sprovode BIRN Srbija u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i fondacijom „Slavko Ćuruvija“.

6. Da li postoje slični projekti?

Ukoliko želite da saznate više o samom procesu konkursnog sufinansiranja medija pogledajte sledeće portale:

  • Kaži-traži sistematizuje informacije o transparentnosti različitih modela državnog finansiranja medija.
  • Finansiranje medija je portal, koji je izradila Medijska koalicija, na kome možete naći sve informacije o budžetskom sufinansiranju medijskih sadržaja u Srbiji na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.
  • Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) u okviru svog portala ima rubriku Projektno finansiranje, gde objavljuju sve važne informacije o raspisanim konkursima za projektno sufinansiranje medija.

Ova baza nastala je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Sadržaj baze predstavlja odgovornost autora i ne oslikava stavove donatora.

Kaži traži logoZastava EU