baza: Diskrecioni rashodi Vlade
O projektu

Ova baza sadrži podatke o tome kako su ministarstva Vlade Republike Srbije trošila javna sredstva na budžetskim linijama 423 i 424 - "usluge po ugovoru" i "specijalizovane usluge" u periodu od 2010. do 2014. godine.

BIRN je sakupio sve dostupne podatke o opredeljenim ili utrošenim sredstvima na ovim budžetskim linijama u pokušaju da javnosti Srbije predstavi detaljno kako su ministarstva trošila novac iz budžeta u postupcima koji nisu transparentni.

BIRN-ovo istraživanje koje je pred vama pokazuje za koje su usluge i u kojim oblastima ministarstva angažovala na stotine pravnih i fizičkih lica i potrošila na stotine miliona dinara budžetskog novca.

U postupku prikupljanja podataka i formiranja baze BIRN tim se potrudio da sve dobijene informacije, koje predstavljaju desetine registara i hiljade stranica koje su stigle u štampanom obliku prebaci u ovu bazu i ponudi je javnosti na upotrebu na lak i jednostavan način.

Svi podaci dobijeni su na osnovu Zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i predstavljeni su u bazi onako kako su ih ministarstva dostavila.

U bazi nema svih podataka prevashodno zbog dva razloga: prekomponovanje Vlade u proleće 2011. godine dovelo je do izmene naziva ministarstava pa se u toj novoj postavci nije znalo ko je za šta do kraja zadužen i kod koga se podaci nalaze, a drugi je razlog što pojedina ministarstva nisu dostavila podatke ili su delimično to učinili.

U nekim ministrastvima postoji uverenje da je objavljivanje podataka o tome koga su kao fizičko lice angažovali za izvršavanje neke usluge zadiranje u privatnost i protivno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka ličnosti (kao što su učinili Ministarstvo pravde i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Druga su delimično ignorisala naš zahtev kao što je slučaj sa ministarstvima za infrastrukturu i saobraćaja, kao i Kabinetom ministra bez portfelja zaduženim za evropske integracije, pa su nam dostavljali zbirne sume onako kako su one već prikazane u samom budžetu i neke pojedinosti koje nisu mogle da se uklope u strukturu same baze, pa su takvi podaci bili neupotrebljivi.

Napominjemo da se određeni iznosi u ovoj bazi odnose na ukupnu vrednost ugovorene usluge, drugi pokazuju koliko je u određenoj godini ukupno isplaćeno novca, dok je jedan broj ministarstava dostavljao podatke o isplaćenim iznosima na mesečnom nivou, bez napomene na koji vremenski period je ugovorena usluga.

Takođe, neki iznosi prikazani su sa obračunatim, a neki bez obračunatog PDV-a, jer pojedina ministarstva u svojim odgovorima to nisu precizno navela. Takav slučaj je i sa iznosima troškova za angažovanje fizičkih lica, gde nije navedeno da li su u pitanju neto ili bruto iznosi.

Sve ovo upućuje na zaključak da se u većini ministarstava obračun utrošenog novca ne vodi na sistematičan način i da bi bilo potrebno da se i taj domen dodatno uredi.

Ovo BIRN-ovo istraživanje je doprinos u tom pravcu: ono je pokušaj da se potrošnja iz budžeta učini vidljivijom i da se institucijama ukaže na mogućnost preglednijeg izveštavanja o načinu na koji raspolažu novcem poreskih obveznika Republike Srbije.

Ova baza predstavlja otvorenu platformu za sve zainteresovane koji mogu da iz ovog prvog koraka, iz prikupljnih pojedinačnih iznosa i onih koji su te iznose primili, urade dodatna istraživanja u oblastima koja im se učine interesantnim.

Rad na prikupljanju podataka za ovu bazu traje više od četiri godine i dalje se nastavlja. Važni ciljevi objavljivanja ovih podataka jesu podizanje kulture dijaloga u javnosti Srbije u oblasti javnih finansija i motivisanje daljeg istraživanja u ovoj oblasti.

10 organizacija koje su dobile najviše sredstava
preuzmi graf
Raspored sredstava po ministarstvima
preuzmi graf
Raspored sredstava po šiframa
preuzmi graf
Raspored sredstava po vrsti usluga
preuzmi graf
Raspored sredstava po godini ugovora
preuzmi graf

Dragi čitaoci, od sada smo na novoj adresi.
Naše priče čitajte na BIRN.rs